Categorie : Nieuws

Geslaagd Politiek Café over duurzaamheid

Donderdag 21 april organiseerde D66 Hengelo een Politiek Café over duurzaamheid. Sprekers waren onder andere wethouder Claudio Bruggink (D66), Alfons Wispels (Raedthuys), Elizabeth Visser (Strawberries Fashion) en Sander Haas (Asito). Tevens presenteerde raadslid Marc ten Barge de nieuwe website www.groenerhengelo.nl.

Het was een geslaagde avond. Met het aantal van ongeveer 40 bezoekers kun je ook gerust spreken van een goede opkomst! Het thema leeft in Hengelo en er ontstond een aantal interessante discussies. Conclusie is dat er nog veel werk aan de winkel is voor inwoners en de gemeente om onze samenleving echt duurzaam te maken. Positief is dat er steeds meer (burger)initiatieven ontstaan. Als politieke partij zullen we deze initiatieven zoveel mogelijk (samen met andere partijen) moeten gaan ondersteunen en faciliteren. Duurzaamheid is vooral een kwestie van doen!

D66 Hengelo zal het thema duurzaamheid blijvend op de politieke agenda houden!

Nieuwe Hengelose stadstuin

Het terrein is klaar om te worden ingezaaid: de nieuwe Stadstuin langs de Marskant, tussen de parkeerplaats en gebouw Markant. De afgelopen maand is de tuin aangelegd op een van de bekendste ‘prairies’ van Hengelo, de plek van het vroegere politiebureau en de brandweerkazerne.

Hier worden binnenkort bloemen gekweekt en groenten verbouwd. In feite bestaat de Stadstuin uit grote bakken met een houten rand. Voor die uitvoering is gekozen omdat de bodem niet geschikt is voor groene activiteiten. De grond wordt verrijkt met compost, afkomstig van etensresten van flatbewoners. De SWB gaat die resten twee keer per week ophalen. Naast de SWB zijn Twente Milieu, Welbions en de gemeente bij het project betrokken, kunstenaarsstichting Ateliers ’93 zorgt voor een creatieve aankleding van deze locatie.

Voedselbank Midden-Twente wil graag in beeld komen als afnemer van de groenten, zegt woordvoerder Han Eulderink: „Heel graag! Ze mogen me bellen!” Er zijn ook plannen om de biologisch geteelde groenten op de markt te verkopen. De Hengelose stadsimker Philip Winkelhorst heeft eveneens interesse: hij wil er graag twee bijenkasten neerzetten. „Ik heb een toezegging van de gemeente maar ik heb er nog niks van terug gehoord. Ik ga er vanuit dat het doorgaat.” Winkelhorst wil de kasten op een container plaatsen, die bij de Stadstuin wordt neergezet: zo kan er niemand bij.

De tuin is een tijdelijke project, in afwachting van nieuwbouwplannen op deze locatie. Voorlopig worden gedurende 2,5 jaar planten en groenten verbouwd. De provincie heeft daarvoor een subsidie van 250.000 euro beschikbaar gesteld. Ook het waterschap is van de partij en zal de langs de tuinen stromende Berflobeek onder handen nemen.

Soepeler groenbeleid in Hengelo

B&W van Hengelo kiezen voor een flexibeler benadering van het groen in de stad. Veel zaken die in het verleden hebben geleid tot onrust gaan over illegaal grondgebruik. Verantwoordelijk wethouder Marcel Elferink: ‘De nieuwe benadering moet meer ruimte bieden voor oplossingen via bijvoorbeeld verkoop of groenuitgifte.’ Het college heeft daarom een aantal voorstellen aan de gemeenteraad voorgelegd om het beleid te versoepelen. In 2013 zijn de Nota snippergroen en het Groenplan met de hoofdgroenstructuur vastgesteld. De hoofdgroenstructuur is de ruggengraat van het groen in de stad. Tot nu toe was het zo dat alle ingrepen in de hoofdgroenstructuur, groot of klein, moesten worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit is – vooral voor kleine ingrepen – een omslachtige procedure. Het college vraagt de raad nu toestemming om daar zelf besluiten over te kunnen nemen. Per geval zal nog altijd zorgvuldig worden gekeken of de ingreep echt nodig is, en of er nog andere mogelijkheden zijn.

Groenuitgiftecontract
Verder stelt het college de raad voor om bewoners die een stukje gemeentegrond illegaal in gebruik hebben, onder bepaalde voorwaarden toe te staan om deze grond te kopen of in gebruik te nemen met een groenuitgiftecontract. Het college wil dit mogelijk maken voor stukjes grond die vóór een peildatum (11 maart 2013) illegaal in gebruik zijn genomen. Op die datum zijn er luchtfoto’s gemaakt van Hengelo, vlak voordat het Groenplan en de Nota Snippergroen 2013, na een inspraakperiode, werden vastgesteld.

Groene organisaties
Om de beleidswijzigingen mogelijk te maken worden de Nota Snippergroen en het Groenplan Hengelo op onderdelen aangepast. De voorstellen daartoe zijn in aanwezigheid van de wethouder besproken met “groene” organisaties in Hengelo, onder meer de wijkraad Hasseler Es, IVN/KNNV, actiecomité “Een groene wijk maak je samen”, werkgroep Vechtlaan en de Natuur- en milieuraad Hengelo. Ook heeft de aangepaste conceptnota snippergroen gedurende 6 weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn 37 reacties ingediend.

Geen verkoop in de hoofdgroenstructuur
Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen heeft het college besloten om in principe geen verkoop toe te staan van illegale situaties in de hoofdgroenstructuur. In die situaties is wel groenuitgifte mogelijk, mits die situaties zijn ontstaan vóór de peildatum. Buiten de hoofdgroenstructuur kunnen deze illegale situaties wel in aanmerking komen voor verkoop. Hier zijn voorwaarden aan verbonden.