Soepeler groenbeleid in Hengelo

Gepubliceerd op 30 maart 2016

B&W van Hengelo kiezen voor een flexibeler benadering van het groen in de stad. Veel zaken die in het verleden hebben geleid tot onrust gaan over illegaal grondgebruik. Verantwoordelijk wethouder Marcel Elferink: ‘De nieuwe benadering moet meer ruimte bieden voor oplossingen via bijvoorbeeld verkoop of groenuitgifte.’ Het college heeft daarom een aantal voorstellen aan de gemeenteraad voorgelegd om het beleid te versoepelen. In 2013 zijn de Nota snippergroen en het Groenplan met de hoofdgroenstructuur vastgesteld. De hoofdgroenstructuur is de ruggengraat van het groen in de stad. Tot nu toe was het zo dat alle ingrepen in de hoofdgroenstructuur, groot of klein, moesten worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit is – vooral voor kleine ingrepen – een omslachtige procedure. Het college vraagt de raad nu toestemming om daar zelf besluiten over te kunnen nemen. Per geval zal nog altijd zorgvuldig worden gekeken of de ingreep echt nodig is, en of er nog andere mogelijkheden zijn.

Groenuitgiftecontract
Verder stelt het college de raad voor om bewoners die een stukje gemeentegrond illegaal in gebruik hebben, onder bepaalde voorwaarden toe te staan om deze grond te kopen of in gebruik te nemen met een groenuitgiftecontract. Het college wil dit mogelijk maken voor stukjes grond die vóór een peildatum (11 maart 2013) illegaal in gebruik zijn genomen. Op die datum zijn er luchtfoto’s gemaakt van Hengelo, vlak voordat het Groenplan en de Nota Snippergroen 2013, na een inspraakperiode, werden vastgesteld.

Groene organisaties
Om de beleidswijzigingen mogelijk te maken worden de Nota Snippergroen en het Groenplan Hengelo op onderdelen aangepast. De voorstellen daartoe zijn in aanwezigheid van de wethouder besproken met “groene” organisaties in Hengelo, onder meer de wijkraad Hasseler Es, IVN/KNNV, actiecomité “Een groene wijk maak je samen”, werkgroep Vechtlaan en de Natuur- en milieuraad Hengelo. Ook heeft de aangepaste conceptnota snippergroen gedurende 6 weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn 37 reacties ingediend.

Geen verkoop in de hoofdgroenstructuur
Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen heeft het college besloten om in principe geen verkoop toe te staan van illegale situaties in de hoofdgroenstructuur. In die situaties is wel groenuitgifte mogelijk, mits die situaties zijn ontstaan vóór de peildatum. Buiten de hoofdgroenstructuur kunnen deze illegale situaties wel in aanmerking komen voor verkoop. Hier zijn voorwaarden aan verbonden.